• Bedrijfsovername en garanties

Bedrijfsovername en garanties

In het kader van een verkoop van aandelen worden door verkopers in de regel garanties verstrekt, bijvoorbeeld over de juistheid van de in de jaarrekening opgenomen balansposten. Kan een koper zich beroepen op schending van de (balans)garantie wanneer hij vóór het aangaan van de transactie met de onjuistheid van het gegarandeerde al bekend is?

Nee, bij de uitleg van de balansgarantie en het oordeel over de schending daarvan, mag ook worden gekeken naar feiten en omstandigheden die bij koper al bekend waren vóór de verkoop van de aandelen. Die bekende feiten en omstandigheden zijn immers mede van belang bij de beantwoording van de vraag wat de koper van de aandelen mocht verwachten.

Dit verbaast niet echt. Je kunt je natuurlijk niet beklagen over een gebrek dat je al kende vóórdat je de transactie aanging.

Maar wanneer is iets bij de koper bekend? Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig vast te stellen, met als gevolg dat je er als verkoper (maar ook als koper!) verstandig aan doet in het overnamecontract te definiëren wat al dan niet bekend verondersteld wordt en wat de consequenties daarvan vervolgens zijn.

De meeste rechtsregels zijn in abstracto goed te begrijpen: het is alleen zaak om ze in de concrete situtatie om te zetten in het (gegarandeerd) beste resultaat.