• Feyenoord wint in Den Haag

Feyenoord wint in Den Haag

Rechters, arbiters en bindend adviseurs hebben gemeen dat zij over geschillen kunnen oordelen. Wie van hen daartoe bevoegd is, is afhankelijk van of en zo ja wat partijen hierover hebben afgesproken, bijvoorbeeld in een overeenkomst of via algemene voorwaarden.

In sectoren zoals de bouw en de sport zijn afspraken over arbitrage gebruikelijk. Bij arbitrage wijzen de arbiters, doorgaans personen die werkzaam zijn in de betreffende sector met specifieke kennis van zaken, een arbitraal vonnis. Aan dit vonnis zijn partijen gebonden.

Stel, u kunt zich niet verenigen met de inhoud van een dergelijk vonnis en hoger beroep is niet mogelijk: kunt u dit vonnis dan (laten) vernietigen? 

Ja, zo blijkt uit de wet. Een vordering tot vernietiging van een arbitraal vonnis kan worden ingesteld bij het bevoegde Gerechtshof op de in de wet daarvoor beschreven gronden. Vorige week verscheen over deze materie, in een opzienbarende zaak, een lezenswaardige uitspraak van het Hof Den Haag. De zaak betrof het volgende.

Opzegging sponsorcontract
Voetbalclub Feyenoord sloot met een Amerikaans bedrijf, dat ook kantoor houdt in Tel Aviv (Israël) en waarvan de directeur alsook een groot aantal medewerkers een Israëlische afkomst en Joodse achtergrond hebben, een sponsorcontract.

Op basis van dit contract zou Feyenoord voor het bedrijf voor drie jaren reclame maken tegen een vergoeding van meer dan € 1 miljoen. Vlak na het sluiten van het contract vond een wedstrijd plaats die bekend staat als de klassieker: Feyenoord - Ajax. Deze wedstrijd werd bezocht door de Joodse directeur en zijn echtgenote.

Voor, tijdens en na de wedstrijd nam de directeur waar hoe de fans van Feyenoord zich misdroegen door zich - in woorden en in daden - antisemitisch te uiten. Daarop besloot de directeur het contract op te zeggen. Feyenoord ging hiermee niet akkoord. Volgens haar kon het contract niet worden opgezegd; zij was immers niet tekort geschoten in haar verplichtingen.

Het geschil tussen partijen mondde uit in een procedure.

Arbitrage
Omdat het contract arbitrage voorschreef als geschilbeslechting, werd door Feyenoord een procedure gestart bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). In april 2016 hebben de arbiters hun arbitraal vonnis gewezen. Daaruit volgde dat het contract eerder kwam te eindigen en het bedrijf aan Feyenoord 50% van de overeengekomen som moest voldoen.

Klaarblijkelijk kon het bedrijf zich niet verenigen met de inhoud van het arbitraal vonnis, want zij verzocht het Hof Den Haag, om verschillende redenen, het vonnis te vernietigen. Zo zou het vonnis niet zijn gemotiveerd en in strijd zijn met de openbare orde, aldus het bedrijf.

 

Vernietiging
Het Hof stelde voorop dat de mogelijkheid van vernietiging van arbitrale vonnissen beperkt is en dat zij zich daarbij terughoudend moet opstellen. Zij is niet bevoegd om het arbitraal vonnis inhoudelijk te toetsen.

Hoewel de door het bedrijf aangevoerde redenen wettelijke gronden zijn waarop een arbitraal vonnis kan worden vernietigd, gaf het Hof geen gehoor aan haar verzoek. Het Hof oordeelde dat het vonnis wel voldoende was gemotiveerd en niet in strijd was met de openbare orde. Zij verwees in de uitspraak onder meer naar de overwegingen van de arbiters.

Volgens de arbiters droeg het bedrijf en de Joodse directeur kennis van het Nederlandse voetbal en de onaangename kanten daarvan. Bovendien was vóór het sluiten van het contract het onderwerp racisme rondom de club aan de orde gesteld, maar zijn uitdrukkelijke garanties of opzegbepalingen daaromtrent niet in het contract opgenomen.

Het arbitraal vonnis is in stand gebleven.

Mocht u vragen hebben over arbitrage (bijvoorbeeld op het moment dat u een overeenkomst wenst te sluiten waarin een arbitragebepaling is opgenomen) of arbitrale vonnissen en uw mogelijkheden tot vernietiging daarvan; wij voorzien u graag van advies.