• Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst; ook mogelijk onder de WWZ

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst; ook mogelijk onder de WWZ

U ontslaat uw werknemer op staande voet. Uw werknemer gaat daarmee niet akkoord en probeert dit ontslag te vernietigen. Kunt u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer (nog) voorwaardelijk ontbinden, zodat u zekerheid verkrijgt omtrent het daadwerkelijk beëindigd zijn van het dienstverband?


Vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) kon u de kantonrechter verzoeken om, nadat u uw werknemer op staande voet had ontslagen wegens dringende redenen, de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk te ontbinden. Hiermee kon u het risico afwenden dat bij discussie met uw werknemer over de geldigheid van het gegeven ontslag het dienstverband gedurende deze discussie zich zou voortzetten, met alle onwenselijke (financiële) gevolgen van dien.

Deze discussie kon namelijk uitmonden in een lange juridische procedure met (mogelijk) als uitkomst dat het dienstverband niet was geëindigd door het ontslag op staande voet. Voor het (snel) verkrijgen van zekerheid over de status van het dienstverband kon u de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk laten ontbinden.

Zoals wij u in een eerder bericht aangaven, bestond na de invoering van de Wwz, waaronder de invoering van het nieuwe ontslagrecht, onduidelijkheid of een voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst nog (wel) mogelijk was. De wetgever sprak zich hierover niet uit en in de rechtspraak waren tot voor kort verschillende (kritische) geluiden te horen.

Aan deze onduidelijkheid is nu een einde gekomen, want de Hoge Raad oordeelde recent dat een werkgever ook onder de Wwz een voorwaardelijk ontbindingsverzoek kan indienen bij de kantonrechter. Let wel, de arbeidsovereenkomst kan alleen voorwaardelijk worden ontbonden op het moment dat de kantonrechter (zelf) oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is geweest.

Voorts is het volgens de Hoge Raad wenselijk dat de procedure over de geldigheid van het ontslag en de ontbindingsprocedure zoveel mogelijk gelijktijdig en in samenhang worden behandeld. Dit bevordert de rechtszekerheid.

Heeft u vragen over het ontslag op staande voet of de voorwaardelijke ontbinding? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u hierover graag.