Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Op een werkgever rust een risicoaansprakelijkheid voor door een werknemer gepleegde inbreuk op het auteursrecht van een softwareproducent.

Onlangs is een nieuwe richtlijn voor de bescherming van bedrijfsgeheimen in de Europese Unie aangenomen.

Een gebrek aan doorstroming op de gereguleerde huurmarkt leidt voor jongeren tot onvoldoende aanbod van woonruimte en tot een te hoge toegangsdrempel tot de huurmarkt. De wetgever heeft het daarom onlangs mogelijk gemaakt om tijdelijke huurovereenkomsten voor woonruimte te sluiten met jongeren.

Sinds 1 juli 2016 kan een bestuursverbod worden opgelegd aan een bestuurder. Wat houdt dat in en in welke gevallen kan een bestuursverbod worden opgelegd?

Het plaatsen van een hyperlink op een website kan onder omstandigheden auteursrechtinbreuk opleveren. Wat die omstandigheden zijn, leest u hier.

Als een door de overheid verleende vergunning later door de rechter wordt vernietigd, kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt. Moet de overheid deze schade aan u vergoeden?

Wat als een werkgever verschillende vestigingen heeft en één van deze vestigingen moest worden gesloten als gevolg van het verliezen van een project? Geldt het opzegverbod wegens ziekte dan ook?

In sommige gevallen kan een schadeveroorzakende gebeurtenis ook voordeel opleveren voor degene die schade lijdt. De vraag is dan of dit voordeel in mindering moet worden gebracht op een te betalen schadevergoeding.

U bent schuldeiser van een failliete vennootschap en komt in contact met een curator. U wilt graag uw positie in kaart brengen aan de hand van informatie uit de administratie van de failliet. Wat zijn uw mogelijkheden?

Bent u als bestuurder of aandeelhouder aansprakelijk als de vennootschap via een turboliquidatie wordt ontbonden?

Pandhouders hebben verschillende bevoegdheden, maar mogen zij ook het faillissement van een debiteur van de pandgever aanvragen?

Sinds 1 juli 2015 is in de wet een eenvoudige wettelijke opzegmogelijkheid opgenomen bij of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de werknemer. In het verleden golden hiervoor geen afwijkende ontslagregels, zodat in de praktijk vaak gebruik werd gemaakt van een zogeheten pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst. Inmiddels kan dit pensioenontslagbeding echter juist voor problemen zorgen. Wat is raadzaam?

Abonneren op onze Nieuwsupdate